2 % z dane

2 percentá z daní

2% z daní môže darovať každý daňovník SR (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), podstatné je však dodržať podmienky stanovené zákonom. V daňovom priznaní je potrebné vyplniť identifikačné údaje organizácie, ktorej chceme 2% darovať. Ďalšou podmienkou je včas podať správne vyplnené daňové priznanie (najneskôr do 31.marca) a zaplatiť daň z príjmu.

Kto môže darovať 2% z dane z príjmov?

Darovať môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu, musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

Darovať 2% z dani z príjmov má právo:

 1. Fyzická osoba – občan, podnikateľ, SZČO – iba jednému vybranému subjektu
 2. Právnická osoba – môže darovať v prospech viacerých príjemcov – minimálne však vo výške 8.30 Eura na jedného príjemcu

1. Darovanie 2% z dani u fyzickej osoby:

a) FO, ktorá si daňové priznanie podáva sama

FO, ktorá chce darovať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dani z príjmov, je povinná v daňovom priznaní vyplniť v XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona všetky potrebné údaje o prijímateľovi a samozrejme vypočítať si 2% z dane. FO môže darovať svoju čiastku len jednej organizácii, nie viacerým. V prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, za zaplatenú daň sa považuje suma dane znížená o daňový bonus, to znamená Daň – Daňový bonus = suma, teda 100% z ktorých vypočítame 2%, ktoré môžeme darovať.

b) FO, teda zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ

Zamestnanec sa môže rozhodnúť o darovaní svojich 2% do 30. apríla, pričom požiada zamestnávateľa o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 2011. Následne si vypočíta 2% zo zaplatenej dane a vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Po vyplnení tieto tlačivá doručíme na príslušný daňový úrad v mieste bydliska FO najneskôr do 30.apríla. Po skontrolovaní všetkých údajov daňovým úradom je tento povinný previesť príslušnú sumu na účet prijímateľa dane do 90 dní.

2. Darovanie 2% z dani u právnickej osoby

V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Ak PO nedarovala v aktuálnom zdaňovacom období, resp. do termínu podania daňového priznania t.j. do 31. marca aspoň 0,5% sumy zodpovedajúcej výške zaplatenej dane organizácií, ktorá nie je zriadená na podnikanie, môže venovať iba 1,5% zaplatenej dane, čo aj vyplní v daňovom priznaní. Ak PO darovala túto čiastku, teda 0,5%, môže poukázať 2% z daní, čo taktiež vyplní v daňovom priznaní.

PO môže svoje 2% resp. 1,5% poukázať v prospech jednej alebo viacerých organizácií. Minimálna suma na darovanie však musí byť 8,30 Eura na jedného príjemcu. V Časti IV daňového priznania v kolónke č. 4 vyplní počet „obdarovaných“. Ak PO chce obdarovať viac subjektov, uvedie to v Prílohe daňového priznania, kde presne vyplní potrebné údaje. Zoznam možných prijímateľov 2% z dane z príjmov spolu s potrebnými údajmi nájdeme v Zozname prijímateľov 2% na rok 2012 na stránke www.rozhodni.sk. Zároveň tu nájdeme aj Zoznam vyradených organizácii.

Komu môžeme darovať 2% z dani z príjmov?

Adresátom môže byť len registrovaný prijímateľ. Zoznam eviduje Notárska komora SR, ktorá je povinná tento zoznam zverejniť najneskôr do 15.januára. V zozname uvádza všetky potrebné údaje o tej ktorej organizácií, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

Prijímateľmi 2% teda môžu byť:

 1. občianske združenie
 2. neinvestičný fond
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – cirkevná alebo náboženská organizácia
 4. organizácia s medzinárodným prvkom
 5. Slovenský červený kríž
 6. subjekty výskumu a vývoja, …

Tieto získané prostriedky môžu subjekty využiť iba na vymedzené účely a to:

 1. ochrana a podpora zdravia (prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých a oblasť zdravotníctva a služieb)
 2. podpora športu detí a mládeže a zdravotne postihnutých občanov
 3. poskytovanie sociálnej pomoci
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt
 5. podpora vzdelávania
 6. ochrana ľudských práv
 7. ochrana a tvorba životného prostredia
 8. veda a výskum

Pre úspešné darovanie finančných prostriedkov nesmie mať daňovník nedoplatok na dani, povolenie platenia v splátkach a ani povolený odklad zaplatenia dane.

Ak sme oznámili odklad daňového priznania (do 30. júna), v daňovom priznaní bežne vyplníme príslušný oddiel o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa vyššie uvedených inštrukcií.