Daň z nehnuteľnosti a jej členenie

Daň z nehnutelnosti

Čo rozumieme pod pojmom nehnuteľnosť a aké je základné členenie dane z nehnuteľnosti? Kto je oslobodený od povinnosti platiť daň z nehnuteľnosti a mnoho ďalších praktických informácií sme zhrnuli v nasledujúcom príspevku.

Medzi nehnuteľnosti patria stavba (bytový dom, rodinný dom, samostatne stojace garáže, hospodárske budovy), pozemok, byt a nebytový priestor. Každá nehnuteľnosť musí byť zaevidovaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva na príslušnom katastrálnom území. Správcami dane je samospráva, teda obec alebo mesto, nie štát. Taktiež sadzbu dane si obce a mestá určujú sami. V Bratislave a v Košiciach je správcom dane magistrát mesta, nie mestské časti.

Základné členenie dane z nehnuteľností:

 1. Daň z pozemkov
 2. Daň zo stavieb
 3. Daň z bytov

Daň z pozemkov

Túto daň platí vlastník pozemku (uvedený v liste vlastníctva), jeho užívateľ, jeho nájomca (pokiaľ má pozemok v nájme 5 rokov, alebo je nájomná zmluva uzatvorená na 5 rokov a viac a táto skutočnosť je zaznamenaná v katastri nehnuteľností) alebo správca. Keď pozemok užíva viac osôb, daň z pozemku zaplatí každý majiteľ podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo si po vzájomnej dohode určia jedného zástupcu všetkých vlastníkov. Daň z pozemku platíme len z časti nezastavaného pozemku. V praxi to znamená, že výmeru zastavanej časti odpočítame od celkovej plochy pozemku a daň zaplatíme len z plochy po odpočítaní výmery stavby.

Príklad:

Ak máme pozemok s rozlohou 1.000 m2 a zastavaná plocha je 200 m2, platíme daň len za 800 m2.

Druhy pozemkov, za ktoré platíme daň z nehnuteľnosti:

 1. orné pôdy
 2. vinice
 3. sady
 4. záhrady
 5. lesy
 6. trávnaté porasty
 7. stavebné pozemky
 8. nádvoria
 9. lúky a pasienky
 10. vodné plochy
 11. ostatné plochy

Daň zo stavieb

Túto daň platí majiteľ stavby, užívateľ stavby, nájomca stavby alebo správca stavby. Ak je viac spoluvlastníkov jednej stavby, majú daňovú povinnosť podľa výšky svojho vlastníckeho podielu na tejto stavbe, alebo si po vzájomnej dohode určia jedného zástupcu vlastníkov.

Základom výpočtu dane zo stavby je zastavaná plocha – pôdorys stavby v jej najrozsiahlejšej časti v m2, pričom do pôdorysu nezarátavame prečnievajúcu konštrukciu strechy. To znamená, že daň zo stavieb vypočítame ako súčin zastavanej plochy v m2 a sadzby dane (m2 x sadzba dane).

Ak stavba slúži na viacero účelov napr. na bývanie aj na podnikanie, musíme túto plochu rozdeliť na m2 podľa účelu ich využívania a každú osobitne zaplatiť v príslušnej sadzbe dane. V prípade, že má stavba viac podlaží, tak do počtu podlaží nezapočítame prvé podlažie, resp. prízemie, ktoré je zvyčajne na úrovni vchodu. Do počtu podlaží je povinné započítať podzemné podlažia (podzemná garáž, alebo pivnica). Stavba musí byť pevne spojená so zemou a môže mať niekoľko podlaží.

Medzi základné druhy stavieb patria:

 1. stavba určená na bývanie
 2. poľnohospodárske, resp. pôdohospodárske stavby
 3. stavby určené na skladovanie vlastnej úrody
 4. skleníky
 5. stavby používané na vlastnú administratívu
 6. chaty určené na individuálnu rekreáciu, záhradné chaty
 7. samostatne stojaca garáž
 8. priemyselné stavby
 9. stavby, ktoré využívame na podnikanie, resp. spájajúce sa so zárobkovou činnosťou
 10. ostatné stavby

Daň z bytov a nebytových priestorov

Daň z bytu je povinný zaplatiť majiteľ alebo správca bytu alebo nebytového priestoru. Ak je byt alebo nebytový priestor vo vlastníctve viacerých majiteľov, každý z nich platí daň podľa výšky svojho podielu, alebo si po vzájomnej dohode zvolia jedného zástupcu.

Základom dane je celková výmera (plocha) bytu, avšak bez započítania plochy balkóna alebo lodžie, alebo spoločných priestorov ako napr. schodiska a podobne. Ak ale k bytu patrí napr. pivnica, musíme ju uviesť v daňovom priznaní a opísať účel jej použitia pre určenie správnej sadzby dane.

Daň z bytu resp. nebytového priestoru vypočítame ako súčin rozlohy bytu v m2 a ročnej sadzby dane (m2 x sadzba dane).

Predmetom dane z bytu je:

 1. byt
 2. nebytový priestor

Ako majiteľ bytu či nebytového priestoru sme povinný podať riadne vyplnené tlačivo Daň z bytov a nebytových priestorov.

Oslobodené od dane z nehnuteľnosti sú:

 1. stavby, pozemky, byty či nebytové priestory, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo mesta, ktoré sú správcom dane
 2. pozemky a stavby slúžiace na vzdelávanie, vedecký výskum, vo vlastníctve cirkví, stredných a vysokých škôl zriadených v pôsobnosti obcí či miest
 3. štátne stavby, budovy, pozemky

Kto si môže uplatniť nárok na úľavu na dani z nehnuteľnosti?

Úľavu na dani upravuje správca dane všeobecne záväznými nariadeniami. Správca dane však túto úľavu môže a nemusí povoliť. Zvyčajne sa úľavy na dani týkajú znevýhodnených občanov, napr. osoby, ktoré k 31.1.2010 dovŕšili vek 62 rokov, osoby v hmotnej núdzi, ťažko zdravotne postihnutí atď. Táto osoba si musí nárok na zníženie dane uplatniť do 31. januára u správcu dane (mestský či obecný úrad, v Bratislave a Košiciach – magistrát mesta).