Daňový bonus

V praxi sa často stáva, že podnikatelia, ktorí si daňové priznanie vypočítavajú svojpomocne, si daňový bonus na ktorý majú zákonný nárok z dôvodu nedostatočnej informovanosti neuplatnia. Daňový úrad nie je povinný podnikateľov upozorňovať na ich nároky. Uvedené sa týka hlavne SZČO, nakoľko zamestnanci sú informovaní pri podpisovaní daňového vyhlásenia o možnosti a podmienkach uplatnenia daňového bonusu.

Daňový bonus:

Daňový bonus je štátom stanovená suma v zmysle § 33 Zákona o dani z príjmov, ktorá je poskytovaná na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Výška daňového bonusu je od 1.7.2011 vo výške 20.51 € . Do 1.7.2011 bola výška daňového bonusu 20.02 € na každé vyživované dieťa. Od 1.7. 2012 sa zmenila vyska danoveho bonusu na dieta na 21,03 EUR. Jeho výška sa odvíja od stanoveného životného minima a mení sa každoročne k 1.júlu. Daňový bonus je v princípe čiastka, o ktorú sa daňovníkovi znižuje už vyrátaná daň z príjmu.

Daňový bonus a zamestnanec

Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus, ak bola výška jeho zdaniteľných príjmov minimálne vo výške 6 násobku minimálnej mzdy. Na rok 2011 bola nariadením vlády ustanovená výška minimálnej mzdy v sume 317 € . Daňovník musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy vo výške minimálne 317 x 6, t.j. vo výške 1902 €. Daňový bonus si môže uplatňovať vždy iba jeden z rodičov, alebo oprávnená osoba, ktorá má zverené dieťa do starostlivosti. Uplatňovať si ho môže vždy len u jedného zamestnávateľa. Podmienkou je, že rodič alebo oprávnená osoba s vyživovaným dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. Zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus je povinný vyplniť vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti, predložiť rodný list dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy. Daňový bonus sa vypláca oprávnenej osobe už od mesiaca v ktorom sa dieťa narodilo, alebo bolo zverené do starostlivosti oprávnenej osobe. Štát priznáva daňový bonus až do času, kým dieťa študuje.

Daňový bonus a SZČO

Zatiaľ čo zamestnancom uplatňuje daňový bonus ich súčasný zamestnávateľ, SZČO si uplatňujú od štátu daňový bonus raz ročne v daňovom priznaní sami. Rovnako ako zamestnanec aj živnostník musí dosiahnuť zárobok aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Zároveň však musí vykazovať zisk. Ak je živnostník v strate, zaniká mu nárok na daňový bonus.

Príklady z praxe:

Zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky nároku na daňový bonus si ho uplatňuje na dve deti, to znamená, že nárok na daňový bonus má mesačne vo výške 20,51 x 2, t.j. 41,02 €. Mesačná daň vyšla zamestnancovi len vo výške 20 €, čo je suma nižšia, ako nárok na daňový bonus. Zamestnancovi tak nebude zrazená žiadna daň a rozdiel nároku na daňový bonus mu bude doplatený.

SZČO vykázal hrubé príjmy vo výške 3200 €. Jeho zisk bol vo výške 45 eur, daň z príjmov FO si vypočítal vo výške 8,55 € . Daňovník má jedno dieťa, ktoré sa narodilo v septembri 2011. Spĺňa všetky podmienky a nárok na daňový bonus mu vzniká od 1.9.2011 vo výške  20,51 € x 4 = 82,04 €

    V skutočnosti teda daňovník nezaplatí žiadnu daň a bude mu vrátený daňový bonus vo výške 82,04 – 8,55 = 73.49 €. Aby mu však bol daňový bonus vyplatený, musí daňovník riadne vyplniť daňové priznanie:

  1. vyznačiť v ňom údaj, že si uplatňuje nárok na daňový bonus
  2. spôsob akým požaduje daňový bonus vrátiťk buď poštovou poukážkou alebo na účet (ak prevodom na účet, vyplniť údaje o čísle účtu na ktorý chce mať daňový bonus poukázaný a priložiť na daňový úrad všetky požadované doklady).

Až po správnom vyplnení a doložení potrebných dokladov mu bude daňový bonus riadne a včas daňovým úradom vrátený.

Z uvedeného vyplýva, že každý daňovník, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky má na daňový bonus nárok od doby narodenia dieťaťa až do doby ukončenia štúdia dieťaťa. Počet vyživovaných detí, na ktoré si môže zamestnanec alebo SZČO uplatniť nárok na daňový bonus nie je zákonom limitovaný.