Stravné lístky

Stravné lístky

Podľa výsledkov realizovaných prieskumov táto forma stravovania na jednej strane najlepšie napĺňa potreby a očakávania zamestnancov, no zároveň zamestnávateľom umožňuje získať daňové úľavy podľa platnej legislatívy, ako aj úsporu nákladov spojených s prevádzkou alebo zriadením závodnej kuchyne. Využívanie stravných lístkov patrí medzi najobľúbenejšie a najpoužívanejšie nástroje personálnej politiky. U zamestnancov sú stravné lístky veľmi populárne, lebo sú garantom slobodného výberu. Ich držiteľ má možnosť zaobstarať si jedlo podľa vlastných preferencií v širokej sieti stravovacích zariadení.

Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám zdravej výživy ukladá zamestnávateľom priamo Zákonník práce. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie buď priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti a to predovšetkým formou teplého jedla a nápoja. Pre zamestnávateľov je stravovanie formou stravných lístkov tým najideálnejším riešením ako si splniť zákonnú povinnosť.

Stravné lístky patria do kategórie cenín. Zaobstaranie stravných lístkov je jediný výdaj zamestnávateľa, ktorý je oslobodený od dane a odvodov. Zdaňovaniu a odvodom nepodlieha ani príspevok zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnancov, ktorý je hradený zo sociálneho fondu.

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce zabezpečiť zamestnancovi stravovanie podľa zásad zdravej a správnej výživy a zároveň mu ukladá povinnosť zabezpečiť zamestnancom po 4 hodinách práce teplé jedlo s vhodným nápojom buď na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Je vecou dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom, či sa stravovacia povinnosť zrealizuje prostredníctvom teplých obedov s nápojom poskytnutých zamestnávateľom, alebo zamestnávateľ zabezpečí stravovanie formou stravných lístkov pre zamestnancov. V praxi väčšina zamestnávateľov preferuje stravné lístky, pričom platí zásada, že prestávka na stravovanie musí byť poskytnutá počas pracovnej doby po uplynutí 4 hodín, nie až po skončení pracovnej doby.

Kto nemá nárok na stravné lístky?

Na stravné lístky nemajú nárok zamestnanci, ktorí pracujú na skrátený úväzok a ich pracovná doba je kratšia ako 4 hodiny denne. V prípade, ak by zamestnanec pracoval 4 a ½ hodiny, už mu nárok na stravné lístky vzniká. Nárok na stravné lístky nevzniká ani pracovníkom, ktorí majú uzavretý pracovný pomer „na dohodu“.Ak zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, vzniká mu nárok na ďalšie teplé jedlo, prípadne ďalší stravný lístok.

Na stravné lístky majú nárok aj zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere v skúšobnej lehote, samozrejme, ak odpracujú viac ako 4 hodiny denne. Nárok na stravné lístky nemá zamestnanec keď je PN, na dovolenke ale je na rozhodnutí zamestnávateľa, či mu ich dá podľa skutočne odpracovaných dní, alebo podľa počtu pracovných dní v mesiaci. Počet stravných lístkov pre každého zamestnanca je obmedzený. Vzťahuje sa na počet odpracovaných dní, prípadne podľa dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom, spravidla mesiac dozadu.

Minimálna hodnota stravného lístka sa od 1.1.2011 zvýšila z 2,70 na 2,85 €. Toto zvýšenie bolo podmienené najmä rastom cien jedál. Maximálna hodnota stravného lístka je stanovená na 3,80 €. Od 1.9.2012 je minimálna hodnota stravného lístka 3 EUR a maximálna hodnota stravného lístka 4 EUR. Zamestnávateľ hradí 55 % (čo predstavuje minimálny príspevok) z hodnoty stravného lístka, zvyšných 45 % hradí zamestnanec. V prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne, že svoju povinnosť poskytnúť stravné lístky nahradí peniazmi, v takom prípade sa zdaňuje tento druh mzdy (príjmu) 19 %.

Kolobeh stravných lístkov

Zamestnávateľ nakúpi stravné lístky od emitenta, zaplatí mu províziu (tá sa zvyčajne pohybuje podľa počtu zakúpených lístkov) a odovzdá stravné lístky svojim zamestnancom. Tí ich použijú v rôznych stravovacích zariadeniach či obchodoch, ktoré následne stravné lístky vrátia dodávateľovi, ktorý im ich hodnotu preplatí, pričom si odpočíta svoju províziu.

Živnostníci a stravné lístky

Pre živnostníkov je zakúpenie stravných lístkov taktiež výhodné, nakoľko si môžu lístky odpisovať do nákladov, maximálne však do výšky 950 € ročne. Najvyššia hodnota, ktorú môže živnostník za stravný lístok odpísať je 3,80 € za odpracovaný deň, pričom maximálny počet odpracovaných hodín je 48/týždenne – čo predstavuje 6 pracovných dní

Poskytovatelia stravných lístkov na Slovensku

Možnosť stravovania prostredníctvom stravných lístkov poskytuje na území SR hneď niekoľko spoločností, správny výber však vždy závisí od konkrétnych podmienok a požiadaviek. Bližšie informácie nájdete priamo na stránkach poskytovateľov stravných lístkov:

  1. VAŠA Slovensko, s.r.o. – www.vasa-slovensko.sk
  2. Edenred Slovakia, s.r.o. – www.edenred.sk
  3. DOXX – Stravné lístky, s.r.o. – www.doxx.sk
  4. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. – www.chequedejeuner.sk
  5. Sodexo spoločné stravovanie a služby, s.r.o. – www.sodexo.sk