Daňové licencie

Daňová licencia

Daňová licencia sa začína aplikovať do praxe v roku 2015. Bude sa však posudzovať za obdobie od 1. januára 2014, čo v praxi znamená, že sa bude uhrádzať prvý krát v roku 2015 pri podávaní daňového priznania za rok 2014.

Spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti

Pre každú spoločnosť s ručením obmedzeným a každú akciovú spoločnosť (okrem nižšie vymenovaných výnimiek v zmysle zákona) vzniká povinnosť platiť daňovú licenciu.

Jej výška bude závisieť:
1 – od obratu daňového subjektu
2 – od skutočnosti, či subjekt je alebo nie je registrovaný ako platiteľ DPH (pričom postavenie platiteľa DPH sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia)

Výška daňovej licencie

Pre daňové subjekty, ktoré nie sú registrované ako platitelia DPH – ak ich ročný obrat je
do 500 000 Eur platia licenciu vo výške 480 Eur

Pre daňové subjekty, ktoré sú registrované ako platitelia DPH – ak ich ročný obrat je
do 500 000 Eur platia licenciu vo výške 960 Eur

Pre subjekty, ktorých ročný obrat presiahol 500 000 Eur platia daňovú licenciu vo výške 2880 Eur.

Polovičná úľava je umožnená v zmysle par. 46 odst. 3 Zákona o dani z príjmov, podľa ktorého ten daňovník, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, platí daňovú licenciu v polovičnej výške. Pri určovaní priemerného evidenčného počtu zamestnancov sa vychádza z Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č.358/2011 Z .z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov.

Kto neplatí daňovú licenciu?

    Daňovú licenciu neplatia:

  1. živnostníci
  2. občianske združenia
  3. verejné obchodné spoločnosti
  4. nadácie
  5. novovzniknutí daňovníci (s výnimkou právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie)
  6. rozpočtové a príspevkové organizácie
  7. spoločnosti v konkurze a likvidácii, politické strany, štátom uznané cirkvi, spoločenstvá vlastníkov bytov, štátne fondy, vysoké školy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Daňové licencie neplatia ani podnikatelia prevádzkujúci chránenú dielňu.

Daňová licencia z pohľadu dane z príjmov

Zjednodušene povedané daňovú licenciu bude platiť každý z hore vymenovaných subjektov, ale len vtedy, ak jeho daňová povinnosť v daňovom priznaní bude nižšia, ako výška daňovej licencie. V opačnom prípade zaplatí daň z príjmov. V podstate vlastne ide o minimálnu výšku dane, ktorú je spoločnosť povinná zaplatiť, a to aj v prípade, ak vykáže daňovú stratu.

Ak podnikateľovi vyplynie z daňového priznania nižšia daň, ako je výška daňovej licencie, zaplatí daňovú licenciu. Ak nižšia, zaplatí daň z príjmov. Daňová licencia sa bude môcť započítať, a to v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich obdobiach, ale len vo výške, ktorá daňovú licenciu prevyšuje. Výška daňovej licencie na započítanie bude závisieť od kladného rozdielu daňovej licencie a daňovej povinnosti.

V praxi to znamená, že daňová licencia za r. 2014 sa dá započítať na daňovú povinnosť najneskôr v roku 2017.

Príklad zápočtu daňovej licencie

Spoločnosť, ktoré je platiteľom DPH s obratom nižším ako 500 000 Eur za rok vykázala za zdaňovacie obdobie r. 2014 daňovú povinnosť vo výške 300 EUR. Povinnosť uhradiť daňovú licenciu jej teda vznikla vo výške 960 EUR.

Spoločnosť si bude môcť rozdiel medzi daňovou povinnosťou a výškou daňovej licencie 660 EUR započítať v troch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, samozrejme za predpokladu, že dosiahne základ dane vyšší, ako daňová licencia. Nárok na započítanie daňovej licencie jej zaniká uplynutím tretieho roka nasledujúceho po roku, za ktorý je platená.

Daňová licencia sa týka pomerne širokého spektra podnikateľských subjektov. Od povinnosti platiť daňovú licenciu nie je možné oslobodiť daňovníka ani v prípade platobnej neschopnosti.

V zásade teda platí, že bez ohľadu na skutočnosť, či spoločnosť dosiahne daňovú stratu, alebo sa jedná o spoločnosť tzv. neaktívnu, povinnosť platiť daňovú licenciu vzniká aj takýmto spoločnostiam.