Vrátenie DPH – nadmerný odpočet

vrátenie DPH - nadmerný odpočet

Právo na vrátenie DPH – nadmerný odpočet vzniká v prípade, ak sme zaplatili v nákladoch vyššiu DPH, ako je výška DPH prijatej vo výnosoch. V praxi to znamená, že nami zaplatená DPH (pri obstarávaní tovarov, služieb, pokladničných výdavkoch, prijatých faktúrach) je vyššia ako DPH, ktorú nám uhradili naši odberatelia, resp. zákazníci (vydané faktúry, tržby z predaja služieb a tovarov a pod.) Zjednodušene možno nadmerný odpočet definovať, že sme zaplatili vyššiu daň z pridanej hodnoty v nákladoch ako vo výnosoch. Štátu z tohto dôvodu vzniká povinnosť tento rozdiel v DPH vrátiť.

Ako si túto pohľadávku možno správne uplatniť a ako sa má v takomto prípade zachovať príslušný daňový úrad?

Štvrťročný platiteľ – vrátenie DPH:
Pri vzniku nadmerného odpočtu môžeme túto čiastku odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, kedy nám nadmerný odpočet vznikol. Ak nie je možné nadmerný odpočet odrátať v nasledujúcom zdaňovacom období, príslušný daňový úrad nám tento odpočet vráti do 30 dní od podania daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie po období, kedy nám vznikol nadmerný odpočet.

Daňový úrad však môže vykonať daňovú kontrolu za účelom zistenia, či je nárok na nadmerný odpočet oprávnený. V takomto prípade je daňový úrad povinný vyplatiť nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly (ak bol NO oprávnený).

Príklad z praxe:
1. V druhom aj treťom štvrťroku roku 2012 nám vznikol nadmerný odpočet. Daňové priznanie za tretí kvartál sme podali do 25. októbra. V takomto prípade sme nemohli odpočítať nadmerný odpočet z druhého kvartálu od vlastnej daňovej povinnosti, keďže nám táto nevznikla, teda nadmerný odpočet za druhý štvrťrok nám daňový úrad vráti do 25. novembra.

II. štvrťrok – 100 Euro (nadmerný odpočet)
III. štvrťrok – 50 Euro (nadmerný odpočet)

do 25.11.2012 (30 dní od 25.10.2012) nám musí DÚ vrátiť 100 Eur.

2. V prvom štvrťroku 2012 nám vznikol nadmerný odpočet a v druhom štvrťroku vlastná daňová povinnosť. V daňovom priznaní za druhý kvartál túto skutočnosť vyznačíme a odpočet za prvý kvartál odrátame od vlastnej daňovej povinnosti za druhý kvartál.

I. štvrťrok 2012 NO (nadmerný odpočet) 100 Euro.
II. štvrťrok 2012 daňová povinnosť 200 Euro.

V daňovom priznaní uvedieme vlastnú daňovú povinnosť (200 Euro),uvedieme sumu nadmerného odpočtu (100 Euro) = (výsledok) 100 Euro – vlastná daňová povinnosť na úhradu.

Mesačný platiteľ – vrátenie DPH:
Daňový úrad nám vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol za nasledovných podmienok:

  1. naším zdaňovacím obdobím je mesiac
  2. platiteľ bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca daňové ani colné nedoplatky. Platiteľ, ktorý tieto podmienky na zrýchlené vrátenie nadmerného odpočtu splní, vyznačí túto skutočnosť na daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol
  3. ak daňový úrad rozhodne v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu o kontrole oprávnenosti nároku na odpočet, vráti daňový úrad nadmerný odpočet v lehote do desiatich dní od skončenia kontroly.

Príklad z praxe:

Za máj 2012 nám vznikol nadmerný odpočet, do 25. júna 2012 sme boli povinní podať daňové priznanie. Ak sme splnili podmienky na zrýchlené vrátenie DPH, ktoré sme v daňovom priznaní vyznačili, daňový úrad nám odpočet vráti do 30. júla. V prípade, že sme podmienky na zrýchlené vrátenie odpočtu nesplnili, bude nám tento vrátený do 30 dní odo dňa termínu podania daňového priznania, ktoré podáme v nasledujúcom zdaňovacom období po období, v ktorom nám nadmerný odpočet vznikol, t.j. Do 30. augusta, samozrejme v prípade, ak nám v nasledujúcom mesiaci nevznikne daňová povinnosť, teda sme si odpočet ani jeho časť neodrátali.

V rámci novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.10.2012 je každý nový platiteľ mesačným platiteľom DPH po dobu minimálne 12 mesiacov. Po uplynutí uvedeného obdobia sa ďalej postupuje v zmysle zákona o DPH, podľa výšky dosiahnutého obratu spoločnosti.