Zákon o DPH – Novela s účinnosťou k 1.10.2012

Zákon o DPH - novela s účinnosťou k 1. 10. 2012

Jedným z najviac zneužívaných zákonov v Slovenskej republike je Zákon o DPH. V dôsledku zneužívania tohto zákona štát prichádza o milióny EUR, a to predovšetkým čerpaním neoprávnených nadmerných odpočtov a krátením či nepriznaním dane. Z uvedených dôvodov bola iniciovaná novela Zákona o DPH – 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá je zameraná najmä na minimalizáciu daňových podvodov a zneužívanie systému DPH. Najpodstatnejšou zmenou týkajúcou sa Zákona o DPH je nové opatrenie štátu formou Zábezpeky na daň pri registrácii.

Registrácia DPH

S účinnosťou od 1. 10. 2012 je Finančná správa oprávnená žiadať pri registrácii za platiteľa dane tzv. Zábezpeku na daň, ktorá sa platí v rozpätí od 1.000 do 500.000 EUR. Finančná správa má vypracovať podrobné kritéria rizikovosti žiadateľov, od ktorých sa bude následne odvíjať výška zábezpeky. Zábezpeka sa bude realizovať vkladom peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo poskytnutím bankovej záruky bez výhrad. Zábezpeku však nie je povinný zložiť každý žiadateľ. Pri rozhodovaní o výške a povinnosti zložiť zábezpeku bude Finančná správa rozhodovať podľa nasledujúcich kritérií:

Fyzická osoba (FO) – žiadateľ o registráciu musí zložiť zábezpeku ak:
FO, ktorá bola/je konateľom alebo spoločníkom v inej právnickej osobe (PO), ak táto PO má/mala počas pôsobenia FO žiadateľa nedoplatky na DPH vyššie ako 1.000 EUR. Ďalej, ak predmetnej PO bola zrušená registrácia DPH z dôvodu:

  1. opakovaného nepodávania DPH
  2. opakovaného neplatenia DPH
  3. nemožnosti kontaktovať, resp. pri nespolupráci s Finančnou správou
  4. porušovania povinností pri daňovej kontrole

Právnická osoba (PO) – žiadateľ o registráciu musí zložiť zábezpeku ak:
konateľom alebo spoločníkom je/bola FO alebo PO, ktorá má/mala počas jej pôsobenia nedoplatky na DPH vyššie ako 1.000 eur. Rovnako ktorej bola zrušená registrácia na DPH z dôvodu:

  1. opakovaného nepodávania DPH
  2. neplatenia DPH
  3. problematickej komunikácie, resp. nespolupráce s Finančnou správou
  4. porušovaní povinnosti pri daňovej kontrole

Po posúdení uvedených skutočností Daňový úrad rozhodne, či má na registráciu platiteľa dane 30 alebo 60 dní (60 dní v prípade, ak je žiadateľ povinný zložiť zábezpeku). Pri určovaní zábezpeky nie je rozhodujúca skutočnosť, či sa jedná o registráciu dobrovoľnú alebo povinnú. Určenú zábezpeku je žiadateľ povinný zloziť do 20 dní. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie, ktoré však nemá odkladný účinok. Finančná správa je povinná vrátiť zábezpeku do 30 dní po uplynutí 12 mesiacov odo dňa jej zloženia, za podmienky, že sa nepoužila na úhradu nedoplatku na DPH alebo nedoplatku na iných daniach.

Dôležité upozornenie – zábezpeka sa nesmie použiť na staré nedoplatky na dani vzniknuté pred jej zložením, ale len na úhradu nedoplatkov na DPH, ktoré vznikli po zaregistrovaní žiadateľa za platiteľa dane.

Fyzická alebo právnická osoba je povinná zložiť určenú zábezpeku aj v prípade, ak uskutočňuje tzv. prípravnú činnosť na podnikanie, čo znamená, že zatiaľ neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody.

Dôsledky nezloženia zábezpeky:

  1. pri dobrovoľnej registrácii Daňový úrad zamietne žiadosť o registráciu
  2. pri povinnej registrácii – Daňový úrad zaregistruje žiadateľa s následným vymáhaním zábezpeky

Cieľom opatrenia je obmedziť počet rizikových žiadateľov s nedoplatkami na DPH opätovne sa registrovať za platiteľov DPH. Povinnosť zložiť zábezpeku sa teda netýka všetkých žiadateľov. Daňový úrad bude posudzovať povinnosť zložiť zábezpeku a jej výšku individuálne, v zmysle tzv. daňovej minulosti žiadateľa.