Minimálna mzda – Novinky a zmeny od 1.1.2018

Minimálna mzda

S účinnosťou od 1.1.2018 stúpne minimálna mzda zo sumy 435 Eur na 480 Eur. Hodinová mzda vzrastie teda zo súčasných 2,50 Eur na hodinu na 2,759 Eur na hodinu. Je to zatiaľ najväčší nárast týkajúci sa minimálnych miezd na Slovensku. Priemerný čistý príjem zamestnancov poberajúcich minimálnu mzdu sa tak zvýši z doterajších 374 Eur na 403 Eur. Zvýšenie minimálnej mzdy sa bude týkať rovnako aj zamestnancov pracujúcich na dohody.

    Zvýšenie minimálnej mzdy bude mať dopad aj na zvýšenie príplatkov za:

  1. nočnú prácu
  2. pracovnú pohotovosť
  3. náhrad za prácu vo sviatok

Za nočnú prácu, ktorá je vykonávaná v čase medzi 22 hod a 6 hod., patrí zamestnancovi okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 20% minimálnej mzdy v Eur na hodinu, t. j. 0,5518 Eur na hodinu.

Za prácu počas sviatku patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50% jeho priemerného zárobku.

Za pracovnú pohotovosť aktívnu na pracovisku, patrí zamestnancovi minimálne suma 2,759 Eur na hodinu, pri neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na sumu najmenej vo výške 0,5518 Eur na hodinu.

Minimálny mzdový nárok zamestnanca je zamestnávateľ povinný dodržiavať aj v závislosti od náročnosti práce zamestnanca. Náročnosť práce sa rozdeľuje do 6 stupňov.

Stupeň 1 – minimálna mzda 480 Eur – do tejto skupiny spadajú pomocné práce, prípravné a manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov.

Stupeň 2 – 1,2 násobok minimálnej mzdy t. j. 576 Eur – patrí sem výkon jednoduchých remeselných prác, sanitárnych prác v zdravotníctve, kontrolovateľných administratívnych prác, obslužné a rutinné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov. Prevádzkovo technické alebo ekonomické práce podľa pokynov alebo stanovených postupov.

Stupeň 3 – 1,4 násobok minimálnej mzdy t .j. 672 Eur – výkon odborných prác, samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác, riadenie chodu zariadení, alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou, resp. zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb.

Stupeň 4 – 1,6 násobok minimálnej mzdy t. j. 768 Eur – práce vyžadujúce samostatné zabezpečovanie odborných agend, systémové alebo metodické práce spojené so zvýšenou duševnou námahou a zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Stupeň 5 – 1,8 násobok minimálnej mzdy, t. j. 864 Eur – výkon špecializovaných koncepčných, tvorivých alebo metodických prác spojených s vysokou duševnou námahou, komplexné spracovanie najzložitejších agend s určovaním nových postupov v rámci systému, výkon špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a život iných osôb, riadenie veľmi zložitých procesov.

Stupeň 6 – 2 násobok minimálnej mzdy t. j. 960 Eur – práce s vysokou mierou zodpovednosti, výkon špecializovaných a certifikovaných činností s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami, práce so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.