Výpočet miezd

Mzda je odmena za prácu v pracovno-právnom vzťahu vyplácaná spravidla mesiac spätne v hotovosti, prípadne na bankový účet zamestnanca. Ide zväčša o peňažné, prípadne nepeňažné plnenie (naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi. Spravidla sa skladá zo základnej mzdy a náhrady mzdy.

Rozlišujeme nasledovné druhy miezd:

  1. časová
  2. úkolová
  3. nominálna (suma peňazí, ktorú zamestnanec dostáva)
  4. reálna (predstavuje množstvo tovarov a služieb, ktoré si môže pracovník za túto mzdu dovoliť na trhu)
  5. kompenzačná mzda – kompenzuje určité znevýhodnenia, napr. práca na rizikových pracoviskách – rizikové príplatky (banícke práce)
  6. dynamická mzda – v prípade, ak v určitej lokalite vzniká zvýšený dopyt po určitom druhu práce (tento druh mzdy je nestály, zväčša dočasný)

Vzorec na výpočet čistej mzdy:

HRUBÁ MZDA mínus ODVODY ZAMESTNANCA mínus ZÁKLADNÁ NEZDANITEĽNÁ ČASŤ

Výsledok je:

ZDANITEĽNÁ MZDA, ktorú zdaníme platným % dane z príjmov = DAŇ

Následne vypočítame čistú mzdu:

HRUBÁ MZDA mínus ODVODY mínus DAŇ = ČISTÁ MZDA

Výška mzdy závisí od druhu vykonávanej práce, od kvalifikácie, od konkurencieschopnosti ponuky, od vyspelosti ekonomiky danej krajiny a mnohých ďalších faktorov. Môžu sa však vyskytovať aj rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, časťami krajiny. Minimálnu mzdu upravuje zákon o minimálnej mzde, neupravuje však jej výšku. Tú stanovuje a upravuje vláda SR.