Zákonník práce – Zmeny od 1.1.2013

Zákonník práce platný od 1.1.2013 obsahuje podstatné zmeny v zákonoch, povinnostiach a podmienkach pre zamestnávateľov a zamestnancov. Prinášame vám krátky prehľad najdôležitejších zmien, týkajúcich sa práce na dohodu, prihlasovania dohodárov, výšky odvodov, výpovednej lehoty a práce na dobu určitú .

Práca na dohodu

Najväčšou zmenou pri prácach na dohodu je skutočnosť, že vzniká odvodová povinnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne, rovnako ako z riadneho pracovného pomeru.
Pôvodne platilo, že odvody za dohodárov platil zamestnávateľ a to vo výške 1,05% (garančné poistenie, úrazové poistenie). Po novom sa zvýšia odvody pre zamestnávateľov aj pre dohodárov. Ich výška sa však bude odvíjať od faktu, či bude príjem dohodára pravidelný alebo nepravidelný. Pri nepravidelnom príjme sa nebude platiť nemocenské poistenie, ani poistenie v nezamestnanosti, ostatné odvody zostávajú zachované ako pri pravidelnom príjme.

Naďalej zostáva možnosť pracovať na všetky typy doterajších dohôd:

 1. dohoda o vykonaní práce
 2. dohoda o pracovnej činnosti
 3. dohoda o brigádnickej práci študentov – pre študentov SŠ vo veku do
 4. 26 rokov, odpracovať však môžu maximálne polovicu pracovného času, t. zn. 20 hodín týždenne

Na „dohodárov“ sa budú v zmysle nového Zákonníka práce vzťahovať aj nasledujúce ustanovenia, ktoré doteraz platili len pre trvalý pracovný pomer:

 1. ustanovenie o minimálnej mzde – od 1.1.2013 je minimálna mzda vo výške 337,70 Eur
 2. nárok na materskú a rodičovskú dovolenku
 3. príplatok za prácu v noci a cez sviatok
 4. právo na prestávku v práci – 30 minútová prestávka na jedlo (ak práca presahuje 6 hodín)
 5. nárok na nemocenské dávky
 6. ochrana pred neplatnou výpoveďou
 7. ospravedlnenie neprítomnosti v práci zo zdravotných dôvodov (za tento čas nepatrí dohodárovi náhrada odmeny)

Dohodári aj naďalej nemajú nárok na dovolenku ani na stravné lístky.

Prihlasovanie dohodárov zamestnávateľom

Zamestnávateľ je povinný každého nového dohodára nahlásiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. U dohodárov, ktorým vznikla dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, platí pre zamestnávateľa „predĺžená lehota“ na dodatočné prihlásenie takýchto zamestnancov-dohodárov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len na dôchodkové poistenie najneskôr do 31. januára 2013.

Zamestnávateľ je povinný každého nového dohodára nahlásiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. U dohodárov, ktorým vznikla dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, platí pre zamestnávateľa „predĺžená lehota“ na dodatočné prihlásenie takýchto zamestnancov-dohodárov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len na dôchodkové poistenie najneskôr do 31. januára 2013.

Táto predĺžená lehota neplatí pre dohody, ktoré vzniknú po 31. decembri 2012. V týchto prípadoch zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v „klasickej“ lehote pred vznikom povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti.

Odvody dohodárov po novelizácií Zákonníka práce:

Zvýšené odvody nebudú platiť študenti stredných škôl do 18 rokov s mesačným zárobkom maximálne 66 Eur. Starobní a výsluhoví dôchodcovia budú platiť 23,8% na starobné dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity. Študenti, invalidní dôchodcovia a výsluhoví invalidní dôchodcovia budú platiť 29.8% na celé dôchodkové ako aj garančné poistenie.
Pre študentov vo veku od 18 do 26 rokov so zárobkom vo výške maximálne 155 Eur zostáva odvodová povinnosť v pôvodnej výške 1,05%. Zároveň sú títo študenti oslobodení od platenia poistného – toto oslobodenie si však môžu uplatniť len z jednej dohody. Ak pracujú na viac dohôd, musia túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi a z ostatných dohôd riadne odvádzať odvody. Pre ostatných pracovníkov zamestnaných na dohodu platí rovnaké odvodové zaťaženie do sociálnej a zdravotnej poisťovne ako pri riadnom pracovnom pomere.

Odstupné a výpovedná lehota

Od 1.1.2013 sa opäť zavádza súbeh odstupného a výpovednej lehoty. To znamená, že zamestnanec má nárok na odstupné aj výpovednú lehotu súbežne. Tento nárok mu vzniká v nasledovných prípadoch:

 1. nadbytočnosť
 2. zrušenie alebo premiestnenie miesta výkonu práce (zamestnávateľa) alebo jeho časti, to zn. zrušenie prevádzky, premiestnenie sídla zamestnávateľa, alebo premiestnenie prevádzky do iného mesta
 3. ak zamestnanec stratil dlhodobo spôsobilosť na výkon práce (podľa lekárskeho posudku)

Podmienky na súbeh odstupného a výpovednej lehoty sú nasledovné:

 1. ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky – nevzniká nárok na odstupné, zamestnanec má 2 mesačnú výpovednú lehotu
 2. ak pracovný pomer trval od 2-5 rokov zamestnanec má nárok na 1mesačné odstupné a súčasne 2 mesačnú výpovednú lehotu
 3. ak pracovný pomer trval 5-10 rokov – zamestnanec má nárok na 2 mesačné odstupné a súčasne 3mesačnú výpovednú lehotu
 4. ak pracovný pomer trval min.10 -20 rokov – zamestnanec má nárok na 3mesačné a súčasne 3 mesačnú výpovednú lehotu
 5. ak pracovný pomer trval najmenej 20 rokov – zamestnanec má nárok na 4mesačné odstupné a súčasne 3 mesačnú výpovednú lehotu

Práca na dobu určitú

Významná zmena nastala aj v predlžovaní pracovných zmlúv na dobu určitú. Zatiaľ čo doteraz mohol zamestnávateľ predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu určitú 3x za sebou, po novom je možné predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu určitú maximálne 2 krát za sebou.

Čerpanie dovolenky

Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do konca júna nasledujúceho roka tak, aby vyčerpal dovolenku do konca tohto roka, môže si zamestnanec určiť čerpanie sám. Je ale povinný oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi písomne, najneskôr 30 dní vopred.

Zákonník práce a zmeny k 1.1.2013 sa dotknú väčšiny pracujúcich ľudí na Slovensku. Každý zamestnávateľ i zamestnanec by mal byť najmä vo vlastnom záujme dôsledne oboznámený so zmenami, ktoré priniesla novelizácia Zákonníka práce k 1.1.2013.