Zmeny v mzdách a odvodoch od 1.1.2015

S účinnosťou od 1.1.2015 začína platiť v našej legislatíve viacero zmien súvisiacich so mzdovou a odvodovou problematikou. Týkajú sa najmä minimálnej mzdy, odvodov do sociálnej poisťovne, odvodov do zdravotnej poisťovne, poskytovania sociálnych dávok dlhodobo nezamestnaným, zvýšenia možnosti zárobkov študentov a iných súvisiacich zmien.

Minimálna mzda

Od 1.1.2015 začína platiť na Slovensku nová výška minimálnej mzdy. Oproti doterajším 352 EUR sa minimálna mzda zvyšuje na sumu 380 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 28 EUR. Hodinová mzda vzrastie z 2,023 EUR na 2,184 EUR.

    Toto zvýšenie automaticky ovplyvní aj minimálne príplatky za:

  1. nočné zmeny
  2. sťažený výkon v práci
  3. pracovnú pohotovosť
  4. výšku mzdy na dohodu

Študenti a práca na dohodu

Študenti pracujúci na dohody o brigádnickej práci budú mať možnosť zarobiť viac bez povinnosti odvodov na dôchodkové poistenie. Do r. 2015 mohol študent nad 18 rokov zarobiť max. 159 EUR u jedného zamestnávateľa a to bez zaťaženia odvodmi na dôchodkové poistenie. Súbeh u viacerých zamestnávateľov nebol možný. Z každej ďalšej dohody študent platil riadne odvody na dôchodkové poistenie, rovnako aj jeho zamestnávateľ. Táto podmienka zostáva zachovaná aj v roku 2015. Mení sa však maximálna možná čiastka zárobku na dohodu, zo 159 EUR na 200 EUR, u študenta nad 18 rokov a rovnako u študenta do 18 rokov, kde bolo možné zarobiť len 68 EUR.
Od 1.1.2015 môžu teda všetci študenti od 18 – 26 rokov zarobiť do 200 EUR mesačne.

Podmienky štatútu študenta

Za študenta sa z pohľadu predmetného zákona pokladá študent strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy. Podmienkou štatútu študenta je maximálny vek do 26 rokov, pričom študent môže pracovať najdlhšie do konca kalendárneho roka v ktorom dosiahol vek 26 rokov. So študentom do 18 rokov možno dohodu uzavrieť len za určitých podmienok, ktoré majú zabezpečiť aby nebola ohrozená jeho bezpečnosť a zdravý vývoj.

Pracovný čas študenta

Maximálny počet hodín, ktoré môže študent na dohodu odpracovať je 20 hodín týždenne.

Zmeny v odvodoch

V súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy sa zvyšuje aj výška minimálnych odvodov pre SZČO.
Od 1.1.2015 je minimálny príspevok do sociálnej poisťovne vo výške 136,58 EUR a minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 57,68 EUR.

Dlhodobo nezamestnaní

Pre dlhodobo nezamestnaných (evidovaných na úrade práce najmenej 12 mesiacov) štát pripravil bonus v podobe súbehu poberania sociálnych dávok a mzdy. V praxi to znamená, že ak ste boli evidovaný na úrade práce minimálne 12 mesiacov a Vaša mzda v práci nepresiahne výšku dvojnásobku minimálnej mzdy – čo je 760 EUR, máte nárok popri Vašom zárobku poberať aj osobný príspevok počas 12 mesiacov. Osobný príspevok sa bude poskytovať počas prvého polroka vo výške 126,14 EUR a počas druhého polroka vo výške 63,07 EUR.

Vzhľadom ku skutočnosti, že k 1.7.2014 nebola zmenená výška životného minima zostáva nezdaniteľná časť na daňovníka v pôvodnej výške ako v roku 2014 a to 3803,30 EUR.
Nezdaniteľná čiastka sa kráti od výšky daňového základu 19.809 EUR a nulová bude od výšky daňového základu 35.022,31 EUR rovnako ako v roku 2014. Nezmenená zostáva na obdobie 1-7/2015 aj výška daňového bonusu na dieťa a to vo výške 21,41 EUR.