Daňové priznanie – ako na to

Daňové priznanie

Daňové priznanie je povinný podať subjekt, ktorý má príjmy z podnikania, inej zárobkovej činnosti, prenájmu, kapitálového majetku a ostatné príjmy a v niektorých prípadoch aj daňovník majúci príjmy len zo závislej činnosti.

Typ A

Daňové priznanie typu A podáva fyzická osoba, ktorá má príjmy zo závislej činnosti a nepožiadala zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

Typ B

Daňové priznanie typu B podáva podnikateľ, ktorý má príjmy z podnikania a fyzická osoba, ktorá má príjmy z inej zárobkovej činnosti, prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy.

Príjmy z podnikania

Pod pojmom príjmy z podnikania sa rozumie príjem zo živnosti, a z podnikania podľa osobitných predpisov.

Príjmy z inej zárobkovej činnosti

Príjmy z inej zárobkovej činnosti prestavujú príjem z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, z použitia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, príjmy znalcov a tlmočníkov podľa osobitného predpisu a z činnosti sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou.

Príjmy z prenájmu

Pod príjmami z prenájmu sa rozumejú príjmy z prenájmu nehnuteľností

Príjmy z kapitálového majetku

Príjmy z kapitálového majetku predstavujú úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách na vkladovom účte, príjmy z podielových listov, výnosy zo zmeniek.

Ostatné príjmy

Medzi ostatné zaraďujeme príjem z predaja hnuteľných vecí, z prevodu opcií, výhry a ceny, zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva, z prevodu účasti podielu na s.r.o. alebo prevodu členských práv družstva.

Každý subjekt si môže uplatniť základnú nezdaniteľnú časť dane vo výške stanovenej v t.č. platnou legislatívou. Osoby poberajúce dôchodok, či už starobný alebo výsluhový si uplatňujú základnú nezdaniteľnú časť len v pomernej výške rovnajúcej sa rozdielu ročne vyplateného dôchodku a základnej nezdaniteľnej časti.

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb je povinná podať každá právnická osoba zapísaná v obchodnom registri.