Účtovná závierka

Účtovná závierka je súbor finančných výkazov, ktoré zostavuje každá účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia. Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť informácie o účtovnej
jednotke, t. j. o jej hospodárení s finančnými prostriedkami, o jej nákladoch a výnosoch, finančných tokoch, vlastnom imaní, o hmotnom i nehmotnom majetku firmy, o záväzkoch a pohľadávkach.

Účtovná závierka musí obsahovať:

 1. Názov spoločnosti, pri PO miesto podnikania, pri FO bydlisko aj miesto podnikania (ak je iné ako bydlisko)
 2. IČO, ak bolo firme pridelené
 3. Dátum, ku ktorému závierku zostavujeme
 4. Deň, kedy bola zostavená
 5. Obdobie, za aké bola zostavená
 6. Dátum, ku ktorému závierku zostavujeme
 7. Podpis štatutárneho orgánu alebo podpis FO a podpis účtovníka a osoby zodpovednej za vypracovanie závierky

Účtovná závierka musí okrem uvedeného v podvojnom účtovníctve obsahovať:

 1. Súvahu
 2. Výkaz ziskov a strát
 3. Dátum, ku ktorému závierku zostavujeme
 4. Poznámky

Účtovná závierka musí okrem uvedeného v podvojnom účtovníctve obsahovať:

 1. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 2. Výkaz o majetku a záväzkoch