Automobil v podnikaní

Auto a podnikanie

Automobil je dnes neodmysliteľnou súčasťou takmer každého druhu podnikania. Podnikateľský subjekt by mal byť vždy oboznámený minimálne so základnými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa využitia auta v podnikaní. Podnikateľský subjekt si môže slobodne určiť, či bude automobil využívať výhradne ako firemný, po splnení určitých podmienok mu však súčasná legislatíva umožňuje aj jeho kombinované využitie – súkromný automobil využívaný aj na firemné účely.

Aké sú teda konkrétne možnosti využitia motorového vozidla v podnikaní a aké povinnosti z toho podnikateľom vyplývajú?

Firemný automobil

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne využívať auto výhradne na firemné účely, zaradí ho ako firemný automobil. V praxi to znamená, že v technickom preukaze musí byť uvedený ako držiteľ vozidla podnikateľský subjekt so svojimi identifikačnými údajmi (IČO, obchodný názov, sídlo spoločnosti). V prípade, ak je v TP ako majiteľ vozidla uvedená súkromná osoba, je potrebné vykonať prepis vozidla na podnikateľský subjekt. Až po splnení uvedených podmienok môžeme vozidlo prihlásiť na príslušnom daňovom úrade, a následne zaradiť automobil do majetku spoločnosti.

Podnikateľský subjekt je ďalej povinný do 30 dní od začatia používania vozidla (od doby kedy si začne uplatňovať náklady súvisiace s prevádzkou vozidla napr. bločky za pohonné hmoty, opravy…) nahlásiť predmetný automobil na príslušnom daňovom úrade. Pre nahlásenie automobilu je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Nahlásením tejto skutočnosti sa stáva podnikateľský subjekt platiteľom dane z motorového vozidla. Daňové priznanie z motorového vozidla je povinný podať a uhradiť nasledujúci kalendárny rok do konca januára.

Podnikateľ môže teda začať využívať automobil po splnení všetkých 3 podmienok:

 1. ako držiteľ vozidla je v technickom preukaze uvedený podnikateľský subjekt
 2. automobil je zaradený v majetku firmy
 3. automobil je zahlásený na príslušnom daňovom úrade

Po úspešnom zaradení automobilu na podnikateľské účely si môže začať podnikateľ uplatňovať nasledovné výdavky spojené s prevádzkovaním vozidla:

 1. ročné odpisy majetku
 2. daň z motorových vozidiel
 3. technická a emisná kontrola vozidla
 4. povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie
 5. ostatné výdavky ako sú opravy, údržba, parkovné, diaľničné poplatky (diaľničné známky) a ďalšie
 6. technické zhodnotenie automobilu – ide o zvýšenie vstupnej ceny automobilu, napr. o jeho modernizáciu a opravu, ktorá automobil zhodnotí na cene. Nejde o bežnú opravu alebo údržbu auta, ale napr. o prelakovanie celej karosérie, tuning vozidla – ide teda o väčší zásah, ktorý zvýši celkovú hodnotu vozidla. Technické zhodnotenie teda neuplatňujeme do výdavkov jednorazovo, ale zvýšime jeho vstupnú cenu a v účtovníctve si následne uplatňujeme vyššie ročné daňové odpisy automobilu).

Súkromný automobil využívaný na podnikanie

Ide o súkromné vozidlo podnikateľa, ktoré je zároveň využívané aj na podnikateľské účely. Rovnako ako pri firemnom automobile je podnikateľ povinný do 30 dní od začatia používania automobilu na firemné účely nahlásiť túto skutočnosť na príslušný daňový úrad. Stáva sa tým platiteľom dane z motorových vozidiel. Termínom odovzdania daňového priznania a následného uhradenia dane z motorového vozidla je koniec januára nasledujúceho kalendárneho roka.

V prípade využívania súkromného auta aj na podnikateľské účely si podnikateľ môže v účtovníctve uplatniť nasledovné výdavky:

 1. Daň z motorových vozidiel
 2. Základnú náhradu určenú zákonom za každý kilometer jazdy. V súčasnosti je základná náhrada za každý km jazdy 0,183 Eur. Táto základná náhrada za pri použití prívesného vozidla za osobné motorové vozidlo zvýši o 15%.
 3. Podnikateľ je povinný viesť si evidenciu jázd na firemné účely. Prepočet kilometrovného si vyráta z údajov o spotrebe z technického preukazu a v tom čase platných cien pohonných hmôt a platnej základnej náhrady.

Automobil obstaraný formou finančného leasingu

V prípade, že ide o vozidlo, ktoré si fyzická alebo právnická osoba zakúpi formou finančného leasingu, t.j. automobil v pravidelných splátkach spláca, ide o automobil obstaraný formou finančného leasingu. V tomto prípade je podnikateľský subjekt rovnako povinný nahlásiť sa do 30 dní ako platiteľ dane z motorových vozidiel.

Uplatniť si môže nasledovné daňové výdavky:

 1. Daň z motorových vozidiel
 2. Odpisy z celkovej istiny v súlade so zákonom o dani z príjmov, uplatniť si ich môže rovnomerne počas celej doby trvania leasingovej zmluvy.
 3. Poplatky za finančné služby leasingovej spoločnosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie, výdavky na spotrebované pohonné hmoty, výdavky na opravy a údržbu, parkovné, diaľničné známky. Technické zhodnotenie vozidla môže vykonať len so súhlasom leasingovej spoločnosti.

Vypožičaný automobil

Vecou dohody nájomcu a prenajímateľa je rozhodnutie, kto sa stane platiteľom dane z motorových vozidiel. V oboch prípadoch vyplývajú z toho rovnaké povinnosti voči daňovému úradu. Uvedená skutočnosť musí byť špecifikované v nájomnej zmluve.

Do daňových výdavkov si môže v prípade vypožičaného automobilu nájomca uplatniť:

 1. Nájomné za vypožičanie v plnej výške
 2. Výdavky na pohonné hmoty
 3. Technické zhodnotenie (ak je vykonané so súhlasom prenajímateľa)
 4. Opravy a údržbu ( ak je to ukotvené v nájomnej zmluve)
 5. Parkovné, diaľničné poplatky a ostatné prevádzkové náklady, atď.

Je na rozhodnutí podnikateľa, ktorá z uvedených alternatív používania automobilu v podnikaní je pre neho najvýhodnejšia a najefektívnejšia. Výber vhodnej formy zaradenia automobilu do podnikania záleží predovšetkým od skutočnosti, aký typ podnikateľskej činnosti subjekt vykonáva.