Jednoduché účtovníctvo

V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva klientovi vypracovávame:

Peňažný denník

Peňažný denník je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane (napr. predaj tovaru, predaj služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (napr. vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (napr. nákup tovaru, nákup služieb, nákup spotrebného materiálu) a výdavky neovplyvňujúce základ dane ( napr. nákup hmotného investičného majetku, výber hotovosti, reprezentačné náklady, DPH pri nákupe, osobná spotreba).

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH spracovávame podľa registrácie klienta (teda podľa toho, či je
registrovaný ako mesačný alebo kvartálny platiteľ DPH – daňový subjekt je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH ak jeho obrat za posledných po sebe idúcich 12 mesiacov dosiahol výšku 49790 €, najneskôr do 20teho dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu. Ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol obrat do výšky 331 939 €, môže byť kvartálnym platiteľom DPH, ak vyšší stáva sa mesačným platiteľom DPH.

Ďalej poskytujeme našim klientom:

  1. daňové priznanie fyzických osôb typu A a B
  2. ročné výkazy – t. j. výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch
  3. inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, jeho evidenciu a odpisovanie

Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva ponúkame už od 45 € mesačne. Konkrétne ceny s bližšími informáciami nájdete na stránke Cenník jednoduchého účtovníctva.