Daňové priznanie

Dobre a bezchybne vypracované daňové priznanie je tým najlepším základom pre Vaše pohodové podnikanie. V prípade, že sa rozhodnete využiť našu službu – Vypracovanie daňového priznania, radi Vám zabezpečíme jeho kompletné vypracovanie vrátane všetkých potrebných príloh a dodatkov potrebných k jeho úspešnému odovzdaniu.

Neoddeliteľnou súčasťou vypracovania daňového priznania samostatne zárobkovo činných osôb sú aj vyžadované prílohy, konkrétne Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Aj v prípade, že ste v priebehu roka menili Vaše zamestnanie a nepožiadali ste v stanovenom termíne Vášho súčasneho zamestávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, ste zo zákona povinný vypracovať si Daňové priznanie sami. Túto službu Vám rovnako radi rýchlo a bezproblémovo vieme zabezpečiť.

V prípade, že spadáte do skupiny, kde Vám vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu, na túto skutočnosť Vás vopred upozorníme a požiadame daňový úrad o jej vyplatenie.

Pokiaľ nie ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a za predchádzajúce zdaňovacie obdobie ste mali iné príjmy (z prenájmu nehnuteľnosti, z kapitálového majetktu a podobne), rovnako ste povinný podať daňové priznanie v príslušnom termíne.

Všeobecne záväzných termínov odovzdania daňového priznania je 31. marec nasledujúceho roka po ukončení zdaňovacieho obdobia. Neodovzdanie daňového priznania v tomto termíne je sankcionované každým dňom príslušnou sadzbou.

Vyhovujeme všetky typy daňových priznaní

  1. daň z príjmov právnických osôb / s.r.o., akciové spoločnosti/
  2. daň z príjmov fyzických osôb / samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti
  3. Daňové priznanie k DPH
  4. Súhrnné hlásenie k DPH
  5. Daň z nehnuteľnosti
  6. Daň z motorových vozidiel
  7. Vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb

Cena za vypracovanie daňového priznania

Spracovanie daňového priznanie je súčasťou služby vedenia účtovníctva. Pre klientov, ktorí si spracúvajú účtovníctvo samostatne ponúkame vypracovanie daňového priznania za skvelú cenu 30 €. Viac informocii nájdete v cenníku za vypracovanie daňového priznania.