Podvojné účtovníctvo

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. Vrámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo vedieme v zmysle platnej legislatívy:

Vedenie hlavnej knihy

V hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.

Účtovný denník

V účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.

Kniha vyšlých a odoslaných faktúr

v týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti, dátumu vystavenia.

Saldokonto

Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

Ročná účtovná závierka a uzávierka

Ročná účtovná závierka a uzávierka zahŕňa vypracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke. Našim klientom rovnako zasielame fotokópiu ročnej účtovnej závierky a uzávierky do Obchodného registra SR.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

Cena za spracovanie podvojného účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva ponúkame za výhodnú cenu od 70 € pri paušálnom spracovaní účtovníctva. Bližšie informácie a aktuálny cenník nájdete na stránke Cenník podvojného účtovníctva.